Prague Cyber Security Conference 2024

Česká republika a Spojené státy americké uspořádaly dne 18. března 2024 v Praze na okraj Prague Cyber Security Conference první bilaterální dialog o kybernetické bezpečnosti. Česká republika a Spojené státy si připomněly páté výročí přijetí Pražských návrhů, které představují významný milník v podpoře bezpečného rozvoje sítí nové generace ve světovém měřítku. Česká republika a Spojené státy znovu potvrdily svůj společný závazek rozvíjet důvěryhodnou infrastrukturu informačních a komunikačních technologií (ICT), a to i v souvislosti s 6G sítěmi a podmořskými kabely.

Představitelé USA a České republiky se zabývali širokou škálou kybernetických a digitálních otázek. Obě strany zopakovaly svůj závazek podporovat otevřený, svobodný, globální, interoperabilní, bezpečný a spolehlivý internet a stabilní kyberprostor, a chránit a respektovat lidská práva na internetu. Obě strany znovu potvrdily svůj závazek čelit škodlivému chování autoritářských států v kyberprostoru.

Představitelé zdůraznili význam ochrany integrity informací a zamezování všem formám jejího narušování. Diskutovali o významu budování pojistek ve veřejné digitální infrastruktuře, které by chránily bezpečnost a soukromí uživatelů a zároveň rozvíjely inkluzivitu.  Účastníci si rovněž vyměnili zkušenosti týkající se ochrany dětí v digitálním prostoru.

Obě strany poukázaly na nárůst škodlivých kybernetických aktivit státních i nestátních aktérů proti kritické infrastruktuře. Spojené státy a Česká republika se vzájemně informovaly o změnách  vnitrostátních strategií a politik z nedávné doby. Obě strany diskutovaly o možnostech prohloubení spolupráce, mimo jiné posílením sdílení informací mezi týmy pro reakci na počítačové hrozby (CERTs) o kybernetických hrozbách a zranitelnostech, spoluprací na kybernetických cvičeních, řešením rizik spojených s umělou inteligencí v kontextu kybernetické bezpečnosti, a řešením výzev v oblasti kvantově odolné kryptografie.

V souvislosti s vážnou hrozbou, kterou představuje ransomware, obě strany diskutovaly o způsobech posílení spolupráce v oblasti boje proti kyberkriminalitě a narušování činnosti škodlivých kybernetických aktérů, a to i v rámci International Counter Ransomware Initiative. Česká republika zmínila svou nedávnou účast na operaci DYING EMBER, mezinárodním úsilí proti více než tisícovce kompromitovaných routerů patřících nic netušícím obětem ve Spojených státech a jinde po celém světě, které byly zneužity škodlivými národními aktéry v Rusku, aby jim usnadnily sběr strategických zpravodajských informací. Obě strany jednaly o vzájemných opatřeních k posílení odstrašujících kapacit, včetně rozvoje kybernetických schopností, připravenosti v kyberprostoru a atribucí  škodlivých kybernetických aktivit.

Spojené státy a Česká republika zdůraznily význam transatlantické spolupráce v oblasti nových a přelomových technologií. Obě strany se rozhodly rozšířit dvoustrannou spolupráci se zvláštním důrazem na umělou inteligenci a kvantové technologie, včetně výzkumu a vývoje v oblasti kvantových věd a kvantové výpočetní techniky, a prozkoumat nové možnosti pro zapojení svých výzkumných institucí a průmyslových odvětví. Obě strany si rovněž vyměnily názory na relevantní přístupy k regulaci v oblasti umělé inteligence a rozhodly se pokračovat ve spolupráci při podpoře zodpovědných inovací v oblasti AI, které respektují lidská práva, bezpečnost a sdílené demokratické hodnoty, a to i v rámci Globálního partnerství pro umělou inteligenci.

V oblasti kybernetické diplomacie obě strany projednaly pokrok Otevřené pracovní skupiny pro bezpečnost používání informačních a komunikačních technologií v kontextu mezinárodní bezpečnosti a status Ad hoc výboru pro kyberkriminalitu a odhodlání pokračovat ve vzájemné spolupráci v mezinárodních organizacích. Spojené státy a Česká republika se rozhodly dále koordinovat úsilí v budování odolnosti a kybernetických kapacit v dalších zemích a regionech, mimo jiné na Ukrajině, Západním Balkáně, Latinské Americe, Karibiku, jakož i v Indo-Pacifiku.

Jennifer Bachus, hlavní zástupkyně náměstka pro kyberprostor a digitální politiku Ministerstva zahraničí věcí USA, a Kateřina Sequensová, vrchní ředitelka Sekce mimoevropských zemí, hospodářské a rozvojové spolupráce zahájily dialog úvodním slovem, v němž zdůraznily vztahy a spolupráci mezi USA a Českou republikou v oblasti kybernetiky a digitálních technologií. Dialogu předsedali Liesyl Franz, zástupkyně náměstka pro mezinárodní kybernetickou bezpečnost Úřadu pro kybernetický prostor a digitální politiku Ministerstva zahraničních věcí USA, a velvyslanec Richard Kadlčák, zvláštní zmocněnec pro kybernetický prostor Ministerstva zahraničních věcí ČR. Spojené státy americké byly dále zastoupeny Ministerstvem vnitřní bezpečnosti, Agenturou pro kybernetickou bezpečnost a infrastrukturu, Ministerstvem obrany, Federálním úřadem pro vyšetřování, Federální komunikační komisí, Národní bezpečnostní agenturou a Ministerstvem obchodu.  Českou republiku zastupovaly Ministerstvo zahraničních věcí, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, Úřad vlády, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra, Nejvyšší státní zastupitelství, Národní úřad pro boj proti organizovanému zločinu, Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě, Ministerstvo obrany, Velitelství kybernetických sil a zpravodajské služby.

V těchto dnech také proběhla Prague Cyber SecurityConference 2024 pod záštitou NÚKIB. Letošní akce měla zvláštní význam, protože si připomínáme páté výročí přijetí Pražských návrhů na zabezpečení 5G přijatých v roce 2019. Tyto návrhy představují významný milník v celosvětovém hledání bezpečných a důvěryhodných dodavatelů pro sítě nové generace.

Program byl zaměřen na globální výzvy a příležitosti pro spolupráci založenou na společných demokratických hodnotách a sdílených prioritách. Diskuse se ponořila do přístupu mnoha zúčastněných stran ke kybernetické bezpečnosti a vznikajícím a převratným technologiím v kontextu národní a mezinárodní bezpečnosti.

„Vzhledem k proměně mezinárodního prostředí je nezbytné, aby demokratické státy držely pospolu. Chránit naše hodnoty musíme nejen offline ale i online. Je potřeba vést i konstruktivní dialog o našich pozicích se zeměmi napříč všemi kontinenty. Kybernetická diplomacie je jedním z hlavních pilířů naší obrany a bezpečnosti,“ dodává k letošnímu programu ministr Lipavský.

I z těchto důvodů podnikl ministr zahraničních věcí Jan Lipavský cestu za demokratickými partnery do regionu Indo-Pacifiku, aby s nimi mohl přímo diskutovat o současné kybernetické bezpečnosti. Indo-Pacifik je jedním z hlavních hybatelů světového technologického a sociálního růstu, který čelí řadě výzev stejně jako my, zejména ze strany Číny. Konkrétně navštívil Indii, Austrálii a Japonsko.

Rostoucí význam kyberbezpečnosti potvrzuje i fakt, že v Austrálii byl zřízen post kybernetické attaché pro region Indo-Pacifiku, který za NÚKIB zastává Veronika Kolek Netolická.

„Česká diplomacie musí být schopna čelit kybernetickým výzvám a plnit tak svou bezpečnostní roli. Z těchto důvodů i po transformaci zůstává agenda kybernetické bezpečnosti mezi prioritními úkoly, které se bude nadále věnovat sekce bezpečnostní a multilaterální, protože diplomacie má za úkol nás bránit,“ dále komentuje ministr Lipavský změny na ministerstvu.

Tímto společným prohlášením potvrzujeme náš zájem na ochraně kybernetického prostoru, podporu kybernetické diplomacie a důležitost spolupráce napříč státní správou. Jsme připraveni spolupracovat na dosažení společných cílů a vytvářet bezpečnější a odolnější prostředí pro Česko.

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí ČR