Setkání s osobností – Křeslo pro hosta ČAKO a Pietní akt ČAKO (fotograf RNDr. Milan Minčič)

V pátek 2. 12. 2022 se uskutečnilo již čtvrté Setkání s osobností bezpečnostní komunity – Křeslo pro hosta. Naším milým hostem byl tentokrát plk. v. v. Mgr. Radek Galaš, ředitel Muzea Policie ČR.

Místem konání byl společenský klub Muzea Policie ČR na pražském Karlově a setkání překonalo z hlediska zájmu o něj dosavadní počty účastníků, kdy přítomno bylo 40 – 50 členů a hostů ČAKO.

Křeslo pro hosta vedl a s panem ředitelem rozmlouval prezident a generál ČAKO doc. Pavel Bílek. Ten představil plk. Galaše jako předního českého policejního historika, manažera a „styčného důstojníka“ policie a občanské veřejnosti. Po uvedení se ředitel Galaš ujal slova a plasticky (velmi zajímavou formou) načrtl význam policie a její vývoj včetně současného stavu a žádoucích perspektiv. Ve výkladu využil vlastního příběhu a mimořádných profesních zkušeností. Následná diskuse byla bohatá a široká, neformálně vedená, věcná a velmi informativní.

Vyvrcholením křesla pro hosta se stal akt slavnostního předání vysokého ocenění ČAKO, kterým je Čestné uznání ČAKO, řediteli plk. v. v. Mgr. R. Galašovi za vynikající přínos v oblasti policejní historie, policejní kultury a prezentace Policie ČR, a to z rukou doc. Pavla Bílka, prezidenta a generála ČAKO.

Celé setkání proběhlo ve velmi přátelské a současně slavnostní atmosféře (živá trubka) a byla dohodnuta další vzájemná odborná spolupráce mezi ČAKO a Muzeem Policie ČR.

Slovo k historické osobnosti KARLA IV. (zakladatel zdejšího kostela) přednesl Dr. Jan Berwid- Buquoy, viceprezident a plk. ČAKO. Poté byl v areálu Muzea Policie ČR proveden Pietní akt ČAKO u Památníku příslušníků českých bezpečnostních sborů, Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR.

Při slavnostním aktu zazněla česká státní hymna a Večerka, byl za účasti pplk. v. v. Ing. Miroslava Tlamichy, velitele US ČAKO, položen velkověnec Uniformovaného sboru ČAKO  a uctěna památka příslušníků uvedených bezpečnostních sborů (za doprovodu živé trubky). Duchovního slova se zhostil mjr. Bc. Ivan Bařinka, farář ČSCH.

Po skončení oficiálního programu následovalo předvánoční setkání členů a hostů ČAKO u pohoštění.

Pavel Bílek

prezident a generál ČAKO