Setkání s osobností – Křeslo pro hosta ČAKO a Pietní akt ČAKO (fotografie RNDr. Milan Minčič, Zdeňka Pustayová a Mgr. Dariana Kričková)

V pondělí 4. 12. 2023 se uskutečnilo již šesté Setkání s osobností bezpečnostní komunity – Křeslo pro hosta. Naším váženým hostem byl tentokrát doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc., emeritní přednosta a současný zástupce přednosty Ústavu soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK v Praze.

Místem konání byl opět společenský klub Muzea Policie ČR na pražském Karlově a o setkání byl velký zájem, zúčastnilo se kolem 40 členů a hostů ČAKO.

Křeslo pro hosta vedl a s panem přednostou rozmlouval prezident a generál ČAKO doc. Pavel Bílek. Ten představil doc. Pilina jako předního českého oborového znalce a experta. Po uvedení se doc. Pilin ujal slova a poutavou formou načrtl význam svých odborných (forenzních) disciplín pro trestní právo. Ve výkladu využil vlastního příběhu (včetně pobytu v Libyi) a svých mimořádných profesních zkušeností. Následná diskuse byla živá a bohatá, neformálně vedená, věcná a velmi informativní – případová.

V rámci Křesla pro hosta proběhl akt slavnostního udělení vysokého ocenění ČAKO, kterým je stříbrná medaile ČAKO, čestným členům Eduardu Hroznýši Markovi, Col. h. c. a plk. doc. Ing. Stanislavu Schormovi, CSc. Medaile in memoriam převzali zástupce českých skautů (pro E. Marka) a bratr (pro doc. S. Schorma), a to z rukou doc. Pavla Bílka, prezidenta a generála ČAKO.

Závěrem doc. Pavel Bílek přednesl teoreticko – odbornou úvahu o stavu a směřování současné společnosti.

Celé setkání proběhlo v přátelské a zároveň slavnostní atmosféře (živá trubka) a první reakce přítomných byly jednoznačně příznivé.

Poté byl v areálu Muzea Policie ČR proveden Pietní akt ČAKO u Památníku příslušníků českých bezpečnostních sborů, Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR.

Při slavnostním aktu zazněla česká státní hymna a Večerka a za účasti pplk. v. v. Ing. Miroslava Tlamichy, velitele Uniformovaného sboru (dále jen US) ČAKO, byl položen velkověnec US ČAKO a uctěna památka příslušníků uvedených bezpečnostních sborů (za doprovodu živé trubky). Duchovního slova se zhostil mjr. Bc. Ivan Bařinka, vikář ČSCH.

Po skončení oficiálního programu následovalo předvánoční setkání členů a hostů ČAKO u tradičně kvalitního pohoštění.

Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO